I. Загальні положення

1.1. МАЛОЖЕНІВСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І – ІІІ СТУПЕНІВ ЄЛАНЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (далі – заклад освіти) – це комунальний заклад загальної середньої освіти, який створений відповідно до чинного законодавства України, основою діяльністю якого є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

Форма власності – комунальна.

1.2. Повна назва закладу освіти українською мовою: Маложенівський заклад загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів Єланецької селищної ради.

Скорочена назва: Маложенівський ЗЗСО І–ІІІ ступенів Єланецької селищної ради.

1.3. Засновником закладу освіти є Єланецька селищна рада (код ЄДРПОУ 04375079, місцезнаходження: вулиця Паркова, будинок 20, смт Єланець Миколаївської області, Україна, поштовий індекс 55501) (далі - Засновник).

1.4. Уповноваженим органом управління закладом освіти є відділ освіти та спорту Єланецької селищної ради.

1.5. Засновник затверджує Статут закладу загальної середньої освіти, вносить зміни та здійснює інші дії.

1.6. Заклад освіти є юридичною особою (поштова адреса: вулиця В.Розкидного, 3, село Маложенівка Вознесенського району Миколаївської області, Україна, поштовий індекс 55550), має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, штамп, офіційні бланки з відповідними реквізитами, ідентифікаційний номер.

1.7. Головною метою Маложенівського ЗЗСО є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

1.8. Головними завданнями закладу освіти є:

- забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

- виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування й розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання у здобувачів освіти поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини й громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини й громадянина;

- розвиток особистості здобувача освіти, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- реалізація права здобувачів освіти на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я здобувачів освіти;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину й суспільство;

- забезпечення оптимальних умов для розумового, морального, емоційного, фізичного розвитку дітей на основі наукового вивчення їхніх індивідуальних особливостей, інтересів, нахилів;

- соціальний та матеріальний захист творчо обдарованої молоді.

1.9. Заклад освіти у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та Законів України, постанов Кабінету міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, рішеннями засновника, наказами начальника відділу освіти та спорту, цим Статутом, іншими власними установчими документами.

1.10. Заклад освіти самостійно приймає рішення з будь-яких питань у межах своєї автономії, визначеної чинним законодавством України та власним Статутом.

1.11. Заклад освіти несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- безпечні умови освітнього процесу;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої,

-виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

1.12. Заклад освіти забезпечує обов’язкове вивчення державної мови.

Особам, які належать до національних меншин України, гарантується право на навчання в закладі освіти для здобуття початкової освіти, поряд із державною мовою, мовою відповідної національної меншини

1.13. Заклад освіти має право:

- визначати варіативну частину робочого навчального плану;

-в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідницьку, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- використовувати різні форми морального й матеріального заохочення до учасників освітнього процесу;

- бути власником і розпорядником рухомого й нерухомого майна згідно із законодавством України та власним Статутом;

- отримувати кошти й матеріальні цінності від засновника, юридичних і фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні й використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

- розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.

1.14. Наповнюваність класів закладу освіти не може перевищувати 30 осіб.

1.15. Наповнюваність класів закладу освіти не може становити менше 5 осіб. У разі меншої кількості учнів у класі, заняття проводяться за індивідуальною чи іншими формами навчання.

1.16. За письмовими зверненнями батьків, інших законних представників здобувачів освіти та відповідно до рішення засновника, в закладі освіти можуть бути створені групи продовженого дня, фінансування яких здійснюється за державні кошти, засновника та за інші кошти, не заборонені законодавством. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом керівника закладу освіти на підставі заяви батьків чи осіб, що їх замінюють.

1.17. Заклад освіти приймає рішення про створення профільних класів чи профільних груп у класах, класів із поглибленим вивченням окремих предметів, інклюзивних класів для навчання дітей з особливими освітніми потребами за погодженням із відділом освіти та спорту Єланецької селищної ради.

1.18. Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється згідно з нормативами, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

1.19. Індивідуальне навчання та навчання екстерном у закладі освіти організовуються відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки України.

1.20. Заклад освіти за потреби утворює інклюзивні та/або спеціальні групи і класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами. У разі звернення особи з особливими освітніми потребами або її батьків така група або клас утворюється в обов’язковому порядку.

1.21. Заклад освіти забезпечує академічне та професійне спрямування профільної середньої освіти. Профілі навчання в старшій школі визначаються шляхом вивчення і врахування освітніх потреб, нахилів і здібностей здобувачів освіти. У 8-9 класах здійснюється допрофільна підготовка з метою професійної орієнтації здобувачів освіти і сприяння вибору ними напряму профільного навчання в старшій школі.

1.22. Заклад освіти здійснює регулярне безоплатне перевезення здобувачів освіти та педагогічних працівників із сільських населених пунктів, що знаходяться на території обслуговування закладу освіти та за межами пішохідної доступності, до місця навчання, роботи й додому шкільними автобусами за рахунок коштів засновника та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

1.23. Медичне обслуговування здобувачів освіти та працівників закладу освіти здійснюється штатним медичним працівником.

1.24. Відносини закладу освіти з юридичними й фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

ІІ. Організація освітнього процесу

2.1. Заклад освіти планує свою роботу самостійно, відповідно до перспективного та річного плану. У плані відображаються найважливіші питання роботи закладу, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується радою закладу освіти.

2.2. Основним документом, що регламентує освітній процес, є освітня програма, яка розробляється закладом на основі Державних стандартів відповідного рівня та типових освітніх програм, затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

2.3. Освітня програма розробляється для одного або декількох рівнів освіти (наскрізна освітня програма).

2.4.Освітня програма містить:

- загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти;

- вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою;

- перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей та/або предметів, дисциплін тощо, логічну послідовність їх вивчення;

- форми організації освітнього процесу;

- опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

- інші освітні компоненти (за рішенням закладу освіти).

2.5. Освітня програма має передбачати освітні компоненти для вільного вибору їх здобувачами освіти.

2.6. Освітня програма може мати корекційно-розвитковий складник для осіб з особливими освітніми потребами.

2.7. Освітня програма має передбачати досягнення здобувачами освіти результатів навчання (компетентностей), визначених відповідним Державним стандартом загальної середньої освіти.

2.8. Освітні програми розробляються закладом освіти на основі типових освітніх програм, схвалюються педагогічною радою та затверджуються керівником. Освітні програми можуть передбачати перерозподіл навчального часу між навчальними предметами інваріантної складової.

2.9. На основі освітньої програми керівництво закладу освіти розробляє робочий навчальний план згідно типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей контингенту здобувачів освіти, їх потреб у здобутті загальної середньої освіти, наявного рівня освіти.

Індивідуалізація та диференціація навчання забезпечуються шляхом реалізації інваріантної та варіативної частини навчального плану.

Розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний) додаються до робочого навчального плану у формі додатків і затверджуються керівником закладу освіти.

2.10. Заклад освіти працює за навчальними програмами, підручниками, навчальними посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, і забезпечують виконання вимог Державних стандартів загальної середньої освіти на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

2.11. Заклад освіти здійснює освітній процес за інституційною (очною - денною, дистанційною) та індивідуальною (екстернатною, сімейною – домашньою) формами навчання.

2.12. Заклад освіти забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти Державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.

2.13. Засновник закріплює за закладом освіти відповідну територію обслуговування й до початку навчального року беруть на облік здобувачів освіти, які мають його відвідувати.

2.14. Зарахування здобувачів освіти до закладу здійснюється відповідно до законодавства та оформляється наказом керівника.

2.15. Керівник закладу освіти зобов’язаний ознайомити дітей та їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, із порядком зарахування до закладу, його статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію освітнього процесу.

2.16.Зарахування здобувачів освіти до закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року.

2.17. У разі вибуття здобувача освіти з населеного пункту, батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу освіти заяву із зазначенням причини вибуття та місця продовження навчання.

2.18. Кожен здобувач освіти переводиться до наступного класу після завершення навчального року, крім випадків, визначених законодавством.

2.19. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до закладу відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

2.20. Структура навчального року, тривалість начального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу встановлюються закладом освіти у межах часу, передбаченого освітньою програмою.

2.21. Організація освітнього процесу не може призводити до перевантаження здобувачів освіти та має забезпечувати безпечні та не шкідливі умови здобуття освіти.

2.22. Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня, в День знань, і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року. Якщо 1 вересня припадає на вихідний день, навчальний рік розпочинається у перший за ним робочий день.

2.23. Відволікання здобувачів освіти від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.24. За погодженням із відділом освіти та спорту Єланецької селищної ради з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю закладу освіти запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.25. Тривалість уроків становить: у перших класах – 35 хвилин, у других-четвертих класах – 40 хвилин, у п’ятих-дванадцятих – 45 хвилин.

2.26. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку й харчування здобувачів освіти, але не менш як 10 хвилин, тривалість великої перерви після третього уроку – 30 хвилин.

2.27. Розклад уроків закладу освіти складається відповідно до робочого навчального плану закладу з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується керівником закладу.

2.28. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог освітніх програм та індивідуальних особливостей здобувачів освіти. Домашні завдання здобувачам освіти 1-х класів не задаються.

2.29. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою закладу освіти і затверджується керівником.

2.30. Облік результатів навчання здобувачів освіти протягом навчального року здійснюється в класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються Міністерством освіти і науки України. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ здобувачів освіти.

2.31. Визначення результатів навчання здобувачів освіти здійснюється відповідно до діючих критеріїв оцінювання, визначених Міністерством освіти і науки України.

2.32. Порядок переведення і випуск здобувачів освіти визначається Інструкцією про переведення та випуск здобувачів освіти закладів освіти системи загальної середньої освіти всіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України.

2.33. Навчання у випускних (4-х, 9-х і 11-х (12-х) класах закладу завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма й порядок державної підсумкової атестації визначаються Міністерством освіти і науки України.

2.34. Для здобувачів освіти, які завершують здобуття базової середньої освіти згідно рішень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері освіти проводиться зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання. Зовнішнє незалежне оцінювання проводиться спеціально уповноваженою державною установою за кошти державного бюджету.

2.35. Здобувачі освіти початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скоригованої до індивідуальних здібностей освітньої програми, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання в тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (чи осіб, які їх замінюють).

2.36. Здобувачам освіти, які закінчили певний ступінь закладу освіти, видається відповідний документ про освіту.

2.37. У документах про освіту результати підсумкового оцінювання фіксуються за 12-бальною шкалою. Здобувачі освіти з результатами річного оцінювання та державної підсумкової атестації не нижчими, ніж 10 балів з кожного предмета, отримують документ про освіту з відзнакою.

III. Учасники освітнього процесу

3.1. Учасниками освітнього процесу в закладі освіти є:

- здобувачі освіти;

- педагогічні працівники та інші працівники закладу;

- батьки здобувачів освіти;

- фізичні особи, які провадять освітню діяльність;

- асистенти дітей з особливими освітніми потребами.

3.2. Статус, права та обов’язки учасників освітнього процесу визначаються Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», іншими актами законодавства, цим Статутом, правилами внутрішнього розпорядку закладу освіти.

3.3. Права й обов’язки здобувачів освіти, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

3.4. Здобувачі освіти закладу освіти мають право на:

- доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;

- індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;

- якісні освітні послуги;

- справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

- відзначення успіхів у своїй діяльності;

- свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

- безпечні й нешкідливі умови навчання, утримання і праці;

- повагу людської гідності;

- захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувачу освіти;

- отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування);

- користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу;

- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;

- участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;

- перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

- участь у роботі органів громадського самоврядування;

- участь у роботі добровільних самодіяльних об’єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо.

3.5. Здобувачі освіти зобов’язані:

- виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

- поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників- освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

- відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

- підвищувати свій загальний культурний рівень;

- брати участь у різних видах трудової діяльності, що не суперечить чинному законодавству;

- дбайливо ставитися до державного, громадського й особистого майна, майна інших учасників освітнього процесу;

- дотримуватися вимог установчих документів, правил внутрішнього розпорядку;

- повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

3.6. Здобувачі освіти закладу залучаються за їхньою згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до Статуту й правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

3.7. За невиконання учасниками освітнього процесу своїх обов’язків, порушення статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть бути накладені стягнення відповідно до закону.

3.8. Заступники, завідувачі, педагогічні та інші працівники закладу призначаються на посади та звільняються з посад керівником закладу освіти.

3.9. Керівник закладу освіти повинен пройти конкурс на зайняття посади керівника закладу освіти. Порядок проведення конкурсу розробляється закладом освіти та затверджується органом управління. Інші трудові відносини регулюються законодавством про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами, рішеннями засновника.

3.10. Розподіл педагогічного навантаження в закладі освіти затверджується керівником.

Педагогічне навантаження вчителя закладу загальної середньої освіти обсягом менше тарифної ставки, передбаченої частиною першою цієї статті, встановлюється тільки за його згодою.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається навчальним планом закладу, або за письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства України про працю.

3.11. Керівник закладу освіти призначає класних керівників, завідувачів навчальних кабінетів, майстерень, навчально-дослідних ділянок, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, правилами внутрішнього розпорядку закладу освіти.

3.12. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством.

3.13.Педагогічні працівники підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України. Атестація педагогічних працівників може бути черговою або позачерговою. Педагогічний працівник проходить чергову атестацію не менше одного разу на п’ять років, крім випадків, передбачених законодавством.

3.14. Рішення атестаційної комісії може бути підставою для звільнення педагогічного працівника з роботи у порядку, встановленому законодавством.

3.15. Педагогічні працівники мають право на:

-належні умови праці та медичне обслуговування;

- оплату підвищення кваліфікації;

- правовий, соціальний, професійний захист;

- диференціацію посадових окладів (ставок заробітної плати) відповідно до кваліфікаційних категорій, встановлення підвищених посадових окладів (ставок заробітної плати) за педагогічні звання, надбавок за почесні звання, доплат за наукові ступені та вчені звання;

- виплату педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання покладених на них обов’язків;

- виплату педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки;

- надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла або надання службового житла у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України;

- пенсію за вислугу років;

- інші гарантії, визначені законом України.

3.16. Педагогічні працівники зобов’язані:

- постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

- виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів;

- сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

- дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;

- дотримуватися педагогічної етики;

- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

- формувати в здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

- виховувати в здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

- формувати в здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

-захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю.;

- повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування);

- запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладу освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;

- додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки;

- виконувати накази й розпорядження керівника закладу, органів управління освітою, засновника.

3.17. До педагогічних працівників, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку закладу освіти, не виконують посадових обов’язків, умов колективного договору (контракту) може бути застосований один із видів дисциплінарної відповідальності. Педагогічні працівники, які за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи керівником відповідно до чинного законодавства.

3.18. Права й обов’язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, статутом та правилами внутрішнього розпорядку закладу освіти.

3.19. Засновник закладу освіти за наявності коштів забезпечують безоплатним гарячим харчуванням: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних класах, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» та осіб інших категорій, визначених законодавством та/або рішенням засновника.

IV. Управління закладом освіти

4.1.Повноваження закладу освіти:

-реалізує положенняКонституції України,Закону України«Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у галузі освіти;

-задовольняє потреби громадян відповідної території в здобутті повної загальної середньої освіти;

-забезпечує єдність навчання і виховання;

-формує освітню (освітні) програму (програми) закладу освіти;

-створює науково-методичну і матеріально-технічну бази для організації та здійснення освітнього процесу;

-забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти Державним стандартам загальної середньої освіти;

-охороняє життя і здоров'я учнів, педагогічних та інших працівників закладу освіти;

-формує в здобувачів освіти засади здорового способу життя, гігієнічні навички;

-забезпечує добір і розстановку кадрів;

-планує власну діяльність та формує стратегію розвитку закладу;

-встановлює відповідно до законодавства України прямі зв'язки із закладами освіти зарубіжних країн, міжнародними організаціями тощо;

-додержується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну базу;

-видає документи про освіту встановленого зразка;

-здійснює інші повноваження відповідно до статуту.

4.2. Управління закладом освіти в межах повноважень, визначених законами та установчими документами даного закладу здійснюють:

- Засновник або уповноважений ним орган;

- керівник;

- колегіальний орган управління (педагогічна рада);

- піклувальна рада.

4.3. Органу управління – відділу освіти та спорту Єланецької селищної ради делеговано наступні повноваження Засновника:

- подає на затвердження засновнику установчі документи закладу освіти;

- укладає строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти, обраним (призначеним) у порядку, встановленому законодавством та установчими документами закладу освіти, після погодження із засновником або профільною комісією засновника;

- розриває строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти з підстав та у порядку, визначеному законодавством та установчими документами закладу освіти, після погодження із засновником або профільною комісією засновника;

- призначає виконуючих обов’язки керівників закладів освіти та знімає ці обов’язки після погодження з засновником або профільною комісією засновника;

- вживає заходів до соціального захисту учасників освітнього процесу;

- погоджує заохочення (преміювання, встановлення надбавок), нагородження та надання відпусток керівникам закладів освіти;

- притягує керівників закладів освіти до дисциплінарної відповідальності у відповідності до чинного законодавства України;

- розглядає та вносить на затвердження Єланецької селищної ради проєкти відповідних програм;

- подає на затвердження засновнику кошторис та приймає фінансовий звіт закладів освіти;

- проводить моніторинг забезпечення закладами загальної середньої освіти охоплення дітей та учнівської молоді повною загальною середньою освітою;

- проводить моніторинг якості загальної середньої та позашкільної освіти;

- проводить моніторинг дотримання закладами освіти вимог Інструкцій з ведення діловодства;

- проводить моніторинг відповідності навчальних планів закладів загальної середньої освіти освітнім програмам та виконання ними навчальних планів і програм;

- проводить моніторинг забезпечення керівниками закладів освіти прозорості та інформаційної відповідності діяльності закладів освіти;

- проводить моніторинг закладів загальної середньої освіти по дотриманню вимог положень про нагородження здобувачів освіти золотими і срібними медалями та вручення документів про освіту «З відзнакою»;

- проводить моніторинг закладів загальної середньої освіти по дотриманню вимог положення про державну підсумкову атестацію здобувачів освіти у системі загальної середньої освіти;

- здійснює експертизу по створенню безпечних умов проведення освітнього процесу у закладах освіти;

- вивчає та проводить службові перевірки з розгляду звернень громадян;

- здійснює організаційні заходи щодо підготовки закладів освіти до нового навчального року;

- здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти; розглядає скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг; сприяє створенню безпечного освітнього середовища в закладі освіти та вживає заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу;

- сприяє розробленню плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти.

4.4. Засновник або уповноважена ним орган не має права втручатися в діяльність закладу освіти, що здійснюється ним умежах його автономних прав, визначених законом та установчими документами.

4.5. Засновник за поданням відділу освіти та спорту Єланецької селищної ради затверджує структуру і граничну штатну чисельність закладу.

4.6. Засновник або уповноважений ним орган може делегувати окремі свої повноваження органу управління закладу освіти та/або піклувальній раді закладу освіти.

4.7. Засновник закладу освіти зобов’язаний:

- забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази заснованого ним закладу на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов;

- у разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти;

- забезпечити відповідно до законодавства створення в закладі освіти безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами.

4.8. Керівникздійснює безпосереднє управління закладом освіти і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність.

Повноваження (права і обов’язки) та відповідальність керівника визначаються законом та установчими документами закладу освіти.

4.9. Керівник призначається на посаду на умовах контракту за результатами конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки – для особи, яка призначається на посаду керівника вперше) на підставі рішення конкурсної комісії, до складу якої входять представники засновника, трудового колективу, громадського об’єднання батьків здобувачів освіти, громадського об’єднання керівників закладів загальної середньої освіти відповідної адміністративно-територіальної одиниці. До участі уроботі комісії з правом дорадчого голосу можуть залучатися представники громадських об’єднань та експерти у сфері загальної середньої освіти.

4.10. Положення про конкурс на посаду керівника закладу розробляє та затверджує засновник – Єланецька селищна рада на підставі Типового положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

4.11. У разі надходження до засновника закладу освіти обґрунтованого звернення піклувальної ради або органу самоврядування щодо звільнення керівника закладу, засновник зобов’язаний розглянути його і прийняти обґрунтоване рішення у найкоротший строк.

4.12. Керівник закладу освіти в межах наданих йому повноважень:

- організовує діяльність закладу освіти;

- вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;

- призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;

- забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

- забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

- забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу;

- сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування;

- сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників;

- забезпечує створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування);

- розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування; скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування;

-забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування);

-повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти.

4.13. Основним колегіальним органом управління закладом освіти є педагогічна рада, повноваження якої визначаються Законом України «Про освіту» та даним статутом. Усі педагогічні працівники закладу освіти мають брати участь у засіданнях педагогічної ради.

4.14. Головою педагогічної ради є керівник закладу освіти.

4.15. Засідання педагогічної ради проводяться в міру потреби, але не менш ніж чотири рази на рік.

4.16. Педагогічна рада:

- планує роботу закладу освіти;

- схвалює освітні програми та оцінює результативність їх виконання;

- формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізм забезпечення академічності доброчесності;

- розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

- приймає рішення щодо переведення здобувачів освіти до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними особами, які сприяють розвитку освіти;

- ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення здобувачів освіти, працівників закладу освіти та інших учасників освітнього процесу;

- розглядає питання щодо відповідальності здобувачів освіти, працівників закладу освіти та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

- має право ініціювати проведення позапланового інстутиційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу освіти;

- розглядає також інші питання, пов’язані з діяльністю закладу, віднесені законом до її повноважень.

4.17. Рішення педагогічної ради вводяться в дію рішеннями керівника закладу освіти.

4.18. Психологічна служба та соціально-педагогічний патронаж в закладі освіти:

-психологічне забезпечення освітнього процесу в закладах освіти здійснюють практичні психологи;

- соціально-педагогічний патронаж у системі освіти сприяє взаємодії закладів освіти, сім’ї і суспільства у вихованні здобувачів освіти, їх адаптації до умов соціального середовища, забезпечує профілактику та запобігання булінгу (цькуванню), надання консультативної допомоги батькам, психологічного супроводу здобувачів освіти, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування). Соціально-педагогічний патронаж здійснюється соціальними педагогами.

4.19. Громадське самоврядування - це право учасників освітнього процесу як безпосередньо, так і через органи громадського самоврядування колективно вирішувати питання організації та забезпечення освітнього процесу в закладі освіти, захисту їхніх прав та інтересів, організації дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському нагляді (контролі) та в управлінні закладом освіти у межах повноважень, визначених законом та установчими документами закладу освіти .

4.20. У закладі освіти можуть діяти:

- органи самоврядування працівників;

- органи самоврядування здобувачів освіти;

- органи батьківського самоврядування.

4.21. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори (конференція) колективу.

Порядок скликання, повноваження, чисельність, склад загальних зборів (конференції) колективу визначаються Статутом закладу й колективним договором.

Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

- працівників закладу освіти – зборами трудового колективу;

- здобувачів освіти другого-третього ступеня – класними зборами;

- батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Термін повноважень представників становить один рік.

Загальні збори (конференція) правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій.

Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори (конференцію) мають голова ради закладу освіти, учасники зборів (делегати конференції), якщо за це висловилось не менше третини від їхньої загальної кількості, керівник, засновник.

Загальні збори (конференція):

- обирають раду закладу освіти, її голову, встановлюють термін їхніх повноважень;

- заслуховують звіт керівника й голови ради закладу;

- розглядають питання освітньої, методичної та фінансово-господарської діяльності закладу освіти;

- затверджують основні напрями вдосконалення освітнього процесу,

- розглядають інші найважливіші напрями діяльності закладу освіти;

- приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

4.22. У період між загальними зборами (конференціями) діє рада закладу освіти.

4.23. Метою діяльності ради є:

- сприяння демократизації та гуманізації освітнього процесу;

- об’єднання зусиль педагогічного й учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку та вдосконалення освітнього процесу;

- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління закладом;

- розширення колегіальних форм управління закладом освіти;

- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних із організацією освітнього процесу.

4.24. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, здобувачів освіти II-III ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією) закладу освіти.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину. Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією). Кількість засідань визначається їхньою доцільністю, але має бути не меншою за чотири рази на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи керівника, засновника, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради. Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту закладу освіти, доводяться за 7-ий денний термін до відома педагогічного колективу, здобувачів освіти, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

4.25. Наглядова (піклувальна) рада сприяє вирішенню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії закладу освіти з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами.

4.26. Члени наглядової (піклувальної) ради закладу освіти мають право брати участь у роботі колегіальних органів закладу освіти з правом дорадчого голосу.

4.27. До складу наглядової (піклувальної) ради закладу освіти не можуть входити здобувачі освіти та працівники.

4.28. Наглядова (піклувальна) рада має право:

- брати участь у визначенні стратегії розвитку закладу освіти та контролювати її виконання;

- сприяти залученню додаткових джерел фінансування;

- аналізувати та оцінювати діяльність закладу освіти та його керівника;

- контролювати виконання кошторису та/або бюджету і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду керівником закладу освіти;

- вносити засновнику закладу освіти подання про заохочення або відкликання керівника з підстав, визначених законом;

- здійснювати інші права, визначені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти.

4.29. З метою забезпечення прозорості та інформаційної відкритості, заклад освіти формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднює таку інформацію.

4.30. Заклад освіти забезпечує на своєму веб-сайті відкритий доступ до такої інформації та документів:

- статут закладу освіти;

- ліцензії на провадження освітньої діяльності;

- сертифікати про акредитацію освітніх програм;

- структура та органи управління;

- кадровий склад згідно з ліцензійними умовами;

- освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

- територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником;

- ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються;

- мова освітнього процесу;

- наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);

- матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);

- результати моніторингу якості освіти;

- річний звіт про діяльність закладу освіти;

- правила прийому до закладу освіти;

- умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

- перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;

- правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти;

-план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

-порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;

-порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування);

- інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу або на вимогу законодавства.

4.31. Заклад освіти оприлюднює на своєму веб-сайті кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

V. Матеріально-технічна база

5.1. Матеріально-технічна база закладу освіти включає будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено в балансі закладу.

Заклад повинен бути забезпечений належним чином обладнаними спортивними об’єктами, кабінетами фізики, хімії, біології, географії та іншими, лабораторіями, навчальними майстернями, комп’ютерним і мультимедійним обладнанням, швидкісним доступом до мережі Інтернет.

5.2. Майно закладу освіти належить йому на правах власності, повного господарського відання або оперативного управління, відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування й Статуту закладу освіти та укладених ним угод.

5.3. Заклад освіти, відповідно до чинного законодавства, користується землею, іншими природними ресурсами й несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4. База закладу освіти для забезпечення освітнього процесу складається із навчальних кабінетів, а також спортивного та актового залів, бібліотеки, архіву, комп’ютерного класу, їдальні, приміщення для технічного персоналу, кімнат практичного психолога, соціального педагога тощо.

5.5. Заклад освіти має земельну ділянку, де розташовані спортивні майданчики, господарські будівлі тощо.

VI. Фінансово-господарська діяльність

6.1. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється на основі його кошторису.

6.2. Джерелами формування кошторису є:

- кошти засновника;

- кошти бюджетів в розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти та кошти інших рівнів бюджету;

- кошти фізичних, юридичних осіб;

- кошти, отримані за надання платних послуг;

- благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

6.3. У закладі освіти може створюватися фонд загального обов’язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб здобувачів освіти за рахунок залучених коштів.

Облік і використання коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюються закладом згідно з наказом керівника закладу освіти, що видається на підставі рішення ради закладу освіти, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.

6.4. Заклад освіти має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

6.5. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі освіти визначається керівником відповідно до законодавства.

6.6. За рішенням керівника закладу освіти бухгалтерський облік може здійснювати самостійно закладом освіти або через централізовану бухгалтерію.

6.7. Штатні розписи закладу освіти затверджуються керівником закладу на підставі Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

6.8. Заклад освіти не наділений правом розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед Засновників (учасників), членів закладу освіти, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

6.9. Звітність про діяльність закладу встановлюється відповідно до законодавства.

VII. Міжнародне співробітництво

7.1. За наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень заклад освіти має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2. Заклад освіти має право укладати угоди про співробітництво з закладами освіти, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн відповідно до чинного законодавства.

7.3. Участь закладу у міжнародних програмах, проектах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства.

VІІІ. Контроль за діяльністю закладу освіти

8.1.Державний контроль за діяльністю закладу освіти здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

8.2.Державний контроль здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю закладу є інституційний аудит, що проводиться центральним органом виконавчої влади не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому спеціальним законом.

8.4. З метою визнання якості освітньої діяльності закладу освіти та формування його позитивного іміджу і репутації може здійснюватися громадська акредитація закладу на добровільних засадах за запитом закладу освіти.

8.5. Громадська акредитація закладу освіти здійснюється акредитованими в установленому порядку фаховими громадськими об’єднаннями, іншими акредитованими юридичними особами, що здійснюють незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності.

IX. Реорганізація або ліквідація закладу освіти

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію закладу освіти та структурного підрозділу приймає засновник. Реорганізація закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

9.2.Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчальним закладом.

9.3 . Засновник, суд або орган, що прийняв рішення про припинення зобов'язані протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення про припинення письмово повідомити про це рішення орган, що здійснює державну реєстрацію.

9.4. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно закладу освіти, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

9.5. У разі припинення закладу як юридичної особи внаслідок ліквідації, реорганізації передбачається передача активів одній чи кільком неприбутковим організаціям відповідного виду (визначених навчальних закладів-правонаступників відповідно до чинного законодавства) або зарахування до доходу бюджету.

Х. Статут закладу освіти

10.1. Статут закладу освіти вступає в силу з дня державної реєстрації.

10.2. Внесення змін та доповнень в окремі розділи Статуту здійснюється за рішенням Засновника, оформляється шляхом викладення Статуту у новій редакції і підлягає реєстрації в установленому законом порядку.

10.3 Зміни і доповнення до Статуту набирають чинності з моменту їх державної реєстрації відповідно до запису у єдиному державному реєстрі.

10.4. Питання, не врегульовані даним Статутом, вирішуються в порядку, визначеному чинним законодавством України.

________________________________

Кiлькiсть переглядiв: 833

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.